Vakıa Suresi Duası Hürmetine Yüzünüz Gülecek

Vakıa duasının sözleri ile faziletleri

Kuran-ı Kerim’e dayanan dualar en tesirli dualar kabul edilmektedir. Zira Kuran ayetleri yüce Allah’ın lafızlarıdır ve sonsuz fazilete sahiptir.

Kuran-ı Kerim’den bazı ayetlerin veya surelerin dua hükmünde okunması müminlerin dilek ve hacetlerinin gerçekleşmesine vesile olmaktadır. Bu konuda büyük alimlerin beyanları bulunmaktadır ve dua okuyan müminlerin yaşamları ile ilgili sayısız mucizevi olay nakledilmektedir.

Vakıa suresi de bu tarzda dua hükmünde okunan surelerden biridir. Bu surenin 3 defa peş peşe okunması ile inşallah kişinin murad ettiği tüm istekleri gerçekleşecektir.

Vakıa suresi duası hem özel hayatla ilgili mevzularda hem de maddi konularda okunabilir. Duanın yüzü suyu hürmetine inşallah kişinin dilek ve hacetleri gerçekleşecektir.

vakıa suresi duası

Vakıa suresi duasının sözleri nelerdir?

Bismillahirrahmanirrahim

İza veka’atilvaki’atu.

Leyse livak’atiha kazibetun.

Hafıdatun rafi’tun.

İza ruccetil’ardu reccen.

Ve bussetilcibalu bessen.

Ve fekanet hebaen munbessen.

Ve kuntum ezvacen selaseten.

Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti.

Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti.

Vessabikunessabikune.

Ulaikelmukarrabune.

Fiy cennatin na’ıymi.

Sulletun minel’evveliyne.

Ve kaliylun minel’ahıriyne.

Ala sururin medunetun.

Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne.

Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune.

Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin.

La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune.

Ve fakihetin mimma yetehayyerune.

Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.

Ve hurun ‘ıynun.

Keemsalillu’luilmeknuni.

Cezaen bima kanu ya’melune.

La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen.

İlla kıylen selamen selamen.

Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.

Fiy sidrin mahdudin.

Ve talhın mendudin.

Ve zıllin memdudin.

Ve main meskubin.

Ve fakihetin kesiyretin.

La maktu’atin ve la memnu’atin.

Ve furuşin merfu’atin.

İnna enşe’nahunne inşaen.

Fece’alnahunne ebkaren.

Uruben etraben.

Liashabilyemiyni.

Sulletun minel’evveliyne.

Ve sulletun minelahiriyne.

Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.

Fiy semumin ve hamiymin.

Ve zıllin min yahmumin.

La baridin ve la keriymin.

İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.

Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıymi.

Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usune.

Eve abaunel’evvelune.

Kul innel’evveliyne vel’ahıriyne.

Lemecmu’une ila miykati yevmin ma’lumin.

Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.

Leakilune min şecerin min zakkumin.

Femaliune minhelbutune.

Feşaribune ‘aleyhi minelhamiymi.

Feşaribune şurbelhiymi.

Haza nuzuluhum yevmeddiyni.

Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.

Efereeytum ma tumnune.

Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.

Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne.

Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta’lemune.

Ve lekad ‘alimtumunneş’etel’ula felevla tezekkerune.

Efereeytum ma tahrusune.

Eeentum tezre’unehu em nahnuzzari’une.

Lev neşa’u lece’alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.

İnna lemuğremune.

Bel nahnu mahrumune.

Efereeytumulmaelleziy teşrebune.

Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.

Lev neşa’u ce’alnahu ucacen felevla teşkurune.

Efereeytumunnarelletiy turune.

Eentum enşe’tum şecereteha em nahnul munşiune.

Nahnu ce’alnaha tezkireten ve meta’an lilmukviyne.

Fesibbıh bismi rabbikel’azıymi.

Fela uksimu bimevakı’ınnnucumi.

Ve innehu lekasemun lev ta’lemune ‘azıymun.

İnnehu lekur’anun keriymun.

Fiy kitamin meknunin.

Lya yemessuhu illelmutahherune.

Tenziylun min rabbil’alemiyne.

Efebihazelhadiysi entum mudhinune.

Ve tec’alune rizkakum ennekum tukezzibune.

Felevla iza beleğatilhulkume.

Ve entum hıyneizin tenzurune.

Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.

Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.

Terci’uneha in kuntum sadikıyne.

Feemma in kane minelmukarrebiyne.

Feravhun ve reyhanun ve cennetu na’ıymin.

Ve emma in kane min ashabilyemiyni.

Feselamun leke min ashabilyemiyni.

Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.

Fenuzulun min hamiymin.

Ve tasliyetu cahıymin.

İnne haza lehuve hakkulyakıyni.

Fesebbih bismi rabbikel’azıymi. (amin)

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top